Գիտական հոդվածների ժողովածու` 13 2011թ

Նվիրված վաստակաշատ կենսաμան և
մանկավարժ, գիտության անխոնջ կազմակերպիչ, գիտության վաստակավոր
գործիչ, կեն սաμանական գիտու թյուն ների դոկտորպրոֆեսոր, Երևանի պետական համալսարանի նախկին ռեկտոր
Հրանտ Բատիկյանի ծննդյան 100-ամյա կին:

Ներբեռնել